Fins i objectius
 

1. L’exercici de les figures de protecció adoptades judicialment com a conseqüència d’una mesura de modificació de la capacitat d’obrar de persones amb trastorn mental i/o discapacitat intel•lectual i altres col•lectius vulnerables. 

 

2. L’assessorament tècnic i jurídic en matèria de modificació de la capacitat jurídica.

 

3. La sensibilització social i les accions orientades a treballar contra l’estigmatització de les persones malaltes mental i altres col•lectius.

4. El desenvolupament de programes socials de suport orientats  a dotar  d’autonomia i afavorir la inserció social de  les persones més vulnerables de la nostra societat tan àmpliament i extensament com l’Orde de Sant Joan de Déu decideixi encarregar i sense exclusió de cap col•lectiu. 

5. L’impuls, cobertura jurídica i la direcció i gestió tècnica d’iniciatives i projectes encaminats a  donar atenció a les necessitats  socials, espirituals, d’oci, lleure, inserció laboral i /o habitatge -entre d’altres- dels col•lectius atesos.

6. La realització d’estudis i recerca en l’àmbit social que puguin afavorir la millora de la qualitat de vida d’aquests col•lectius.

7. La realització de projectes i accions de contingut humanitari i social, adreçats a persones i col•lectius vulnerables o amb risc d’exclusió social.

8. La gestió de programes, projectes, equipaments i serveis que puguin millorar la qualitat de vida dels col•lectius abans esmentats des d’una perspectiva integral. 

9. Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors, que pugui ajudar i millorar les necessitats que els canvis de la societat provoquin en  les persones més desafavorides.

                                          

 
onmedic